VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | Ê-sai 56 | Ê-sai 57 | Ê-sai 58 | Giê-rê-mi

Ê-sai 57:15

57 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

15 Đấng cao cả, ở nơi đời đời vô cùng, danh Ngài là Thánh, có phán như vầy: Ta ngự trong nơi cao và thánh, với người có lòng ăn năn đau đớn và khiêm nhường, đặng làm tươi tỉnh thần linh của những kẻ khiêm nhường, và làm tươi tỉnh lòng người ăn năn đau đớn.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn