VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | Ê-sai 62 | Ê-sai 63 | Ê-sai 64 | Giê-rê-mi

Ê-sai 63:7

63 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

7 Ta sẽ nói đến những sự nhân từ của Đức Giê-hô-va, và sự ngợi khen Đức Giê-hô-va, y theo mọi sự Đức Giê-hô-va đã ban cho chúng ta, và thuật lại phước lớn Ngài đã ban cho nhà Y-sơ-ra-ên, y theo những sự thương xót và sự nhân từ vô số của Ngài.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn