VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-sai | Giê-rê-mi 15 | Giê-rê-mi 16 | Giê-rê-mi 17 | Ca-thương

Giê-rê-mi 16:20-21

16 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

20 Có lẽ nào người ta tự làm cho mình những thần không phải là thần được sao? 21 Vậy nên, nầy, ta sẽ cho chúng nó biết, thật, lần nầy, ta sẽ cho chúng nó biết tay ta và quyền năng ta; và chúng nó sẽ biết danh ta là Giê-hô-va.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn