VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | I-sa | Giê-rê-mi 15 | Giê-rê-mi 16 | Giê-rê-mi 17 | Ai Ca

Giê-rê-mi 16

16 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 CHÚA phán với tôi: 2 "Con đừng bao giờ cưới vợ hoặc sinh con trai con gái tại nơi này. 3 Vì CHÚA có phán như vầy về những con trai con gái sinh tại nơi này, và về những cha mẹ đã sinh ra chúng trong đất nước này: 4 Chúng sẽ chết thê thảm, không ai than khóc, cũng không ai chôn cất. Chúng sẽ trở thành phân trên mặt đất. Chúng sẽ chết vì gươm đao và đói kém. Thây chúng sẽ làm thức ăn cho chim trời và thú rừng." 5 CHÚA phán như vầy: "Con đừng vào nhà có việc tang chế; con đừng đến than khóc hoặc chia buồn với chúng nó, vì Ta đã rút phước lành, tình yêu bền vững, và lòng thương xót của Ta khỏi dân này." Đấy là lời CHÚA. 6 "Người sang kẻ hèn đều sẽ chết trong đất nước này. Không ai chôn cất, cũng không ai than khóc chúng. Không ai tự rạch mình hoặc cạo đầu vì chúng. 7 Không ai dọn thức ăn cho người chịu tang để an ủi người về người quá cố. Cũng không ai trao chén an ủi cho người về sự chết của cha hoặc mẹ người. 8 Con cũng đừng vào nhà có tiệc tùng ngồi ăn uống với chúng nó." 9 Vì CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán như vầy: "Này, ngay trước mắt các ngươi, trong đời các ngươi, Ta sẽ chấm dứt tiếng vui mừng rộn rã, tiếng chú rể và cô dâu tại nơi này." 10 "Khi con rao mọi lời ấy cho dân này, chúng sẽ hỏi con: "Tại sao CHÚA định giáng mọi tai họa khủng khiếp này trên chúng tôi? Tội ác chúng tôi là gì? Chúng tôi phạm lỗi gì với CHÚA, Đức Chúa Trời chúng tôi?’ 11 Con hãy nói với chúng: "CHÚA phán: Vì tổ phụ các ngươi đã lìa bỏ Ta, theo phụng sự và thờ lạy các thần khác. Chúng đã bỏ ta và không vâng giữ kinh luật Ta. 12 Nhưng các ngươi lại càng tệ hại hơn tổ phụ các ngươi, vì các ngươi, ai nấy sống theo lòng cứng cỏi và gian ác mình thay vì vâng lời Ta. 13 Vì thế Ta sẽ ném các ngươi ra khỏi đất nước này, vào một xứ các ngươi lẫn tổ phụ các ngươi cũng chưa hề biết. Tại đó, các ngươi sẽ phụng sự các thần khác suốt ngày đêm, vì Ta sẽ không thương xót các ngươi.’" 14 CHÚA phán: "Sẽ có ngày không còn ai thề như vầy nữa: "Thật như CHÚA Hằng Sống, là Đấng đem dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập,’ 15 nhưng người ta sẽ thề: "Thật như CHÚA hằng sống, là Đấng đem dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi nước phương bắc và khỏi tất cả những nước mà Ngài đã đày họ đến,’ vì Ta sẽ đem chúng trở về mảnh đất Ta ban cho tổ phụ chúng." 16 CHÚA phán: "Này, Ta sẽ sai nhiều tay đánh cá đến, và họ sẽ bắt chúng nó. Sau đó, Ta sẽ sai nhiều tay thợ săn đến, và họ sẽ săn đuổi chúng ra khỏi mọi núi, mọi đồi và các khe đá. 17 Vì mắt Ta theo dõi mọi đường lối chúng. Chúng không trốn khuất mặt Ta được. Tội ác chúng cũng không giấu khỏi mắt Ta. 18 Trước hết, Ta sẽ báo trả chúng gấp đôi vì tội ác và tội lỗi chúng phạm: chúng đã làm ô uế đất Ta, chúng đã làm cho cơ nghiệp Ta đầy dẫy thây của các thần tượng ghê tởm và các vật gớm ghiếc." 19 Lạy CHÚA, Ngài là sức mạnh và đồn lũy của con, Là nơi ẩn náu của con trong ngày gian truân. Từ nơi đầu cùng đất, Các dân tộc sẽ đến và thưa với Ngài: "Tổ phụ chúng con chỉ thừa hưởng các thần giả, Không ra gì, không giúp ích chi. 20 Loài người có thể nào tự làm nên thần cho mình? Đó cũng chỉ là thần tượng, không phải thần. 21 Vì thế Ta sẽ tỏ cho chúng biết, Tỏ cho chúng biết một lần đủ cả, Quyền năng Ta và sức mạnh Ta, Và chúng sẽ biết Danh Ta là CHÚA!"

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn