VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | I-sa | Giê-rê-mi 16 | Giê-rê-mi 17 | Giê-rê-mi 18 | Ai Ca

Giê-rê-mi 17

17 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Tội lỗi dân Giu-đa được ghi bằng bút sắt, Khắc bằng ngòi kim cương trên bia lòng họ, Và trên các sừng nơi góc bàn thờ Dâng sinh tế, 2 Cũng như con cái chúng nhớ lại Các bàn thờ dâng sinh tế và các trụ thờ nữ thần A-sê-ra Bên các cây rậm lá, Trên các đồi cao, 3 Trên núi giữa đồng. Ta sẽ cho quân thù cướp sạch Mọi của cải kho báu các ngươi, Vì tội lỗi các ngươi phạm tại các miếu Trong khắp bờ cõi các ngươi. 4 Các ngươi đành phải Buông mất cơ nghiệp Ta ban cho các ngươi. Và Ta sẽ khiến các ngươi phục vụ kẻ thù mình Trong một xứ các ngươi chưa hề biết, Vì các ngươi đã nhen lửa cơn giận của Ta, Lửa sẽ cháy phừng mãi mãi. 5 CHÚA phán như vầy: "Khốn cho kẻ tin cậy loài người, Dựa vào người phàm làm sức mạnh, Và trở lòng lìa bỏ CHÚA. 6 Kẻ ấy giống như cây bách xù trong đồng hoang, Mọc nơi sỏi đá trong sa mạc, Nơi đất mặn, không người ở. Người ấy không hề nhận thấy phúc lành. 7 Phước cho người tin cậy CHÚA, Có CHÚA làm nguồn tin cậy mình. 8 Người ấy giống như cây trồng gần nước, Đâm rễ bên dòng sông, Không sợ nắng hạ đến, Lá vẫn xanh tươi, Gặp năm hạn hán cũng chẳng lo, Không ngừng ra trái. 9 Lòng người xảo quyệt hơn cả, Và bại hoại, không thể chữa lành. Ai dò được lòng người? 10 Ta là CHÚA, Ta dò xét lòng dạ, Thử nghiệm tâm can, Để báo trả mọi người tùy theo nếp sống họ, Tùy theo kết quả việc họ làm. 11 Kẻ làm giầu phi nghĩa Giống như gà gô ấp trứng nó không đẻ. Giữa đời người, của cải bỏ đi, Và cuối đời, người bị chê là ngu dại. 12 Ngai vinh quang ở trên cao, Đền thánh của chúng tôi có từ ban đầu. 13 Lạy CHÚA, Ngài là Nguồn Hy Vọng của dân Y-sơ-ra-ên! Mọi người lìa bỏ Ngài sẽ bị hổ nhục. Những người quay khỏi Ngài sẽ bị ghi tên trong sổ Âm phủ, Vì chúng đã lìa bỏ CHÚA, Là Nguồn nước sống trào tuôn." 14 "Lạy CHÚA, xin Ngài chữa lành con, cho con được chữa lành! Xin Ngài giải cứu con, cho con được giải cứu! Vì Ngài là Đấng con ca ngợi. 15 Kìa, chúng nó tiếp tục nhạo báng con: "Lời CHÚA phán đâu rồi? Sao không thấy ứng nghiệm?’ 16 Con không nài nỉ Ngài giáng tai họa, Con không mong đợi ngày tang thương. Ngài biết lời môi miệng con nói ra, Lời con hằng ở trước mặt Ngài. 17 Xin Ngài đừng làm con khiếp sợ, Ngài là nơi con trú ẩn trong ngày tai ương. 18 Cầu xin những kẻ khủng bố con bị hổ nhục, Nhưng xin Ngài đừng để con bị hổ nhục. Cầu xin chúng phải khiếp sợ, Nhưng xin Ngài đừng để con khiếp sợ. Xin giáng xuống chúng ngày tai họa, Xin đập chúng tan tành." 19 CHÚA phán với tôi như vầy: "Con hãy ra đứng tại cổng Dân, nơi các vua Giu-đa ra vào, và lần lượt tại mọi cổng thành Giê-ru-sa-lem, 20 nói với chúng: "Hỡi các vua Giu-đa, hỡi toàn thể dân Giu-đa, và toàn thể dân cư thành Giê-ru-sa-lem, là những người vào thành qua các cổng này, xin hãy lắng nghe lời CHÚA.’" 21 CHÚA phán như vầy: "Nếu các ngươi muốn bảo toàn mạng sống mình, hãy cẩn thận, đừng khiêng, cũng đừng mang vật gì vào thành Giê-ru-sa-lem qua các cổng này trong ngày Sa-bát. 22 Cũng đừng khiêng vật gì ra khỏi nhà các ngươi trong ngày Sa-bát. Đừng làm bất cứ công việc gì, nhưng hãy biệt riêng ngày Sa-bát làm ngày thánh, y như Ta đã truyền dạy tổ phụ các ngươi. 23 Nhưng chúng không nghe, không lắng tai, lại cứng cổ để khỏi vâng theo hoặc chịu sửa dạy." 24 CHÚA phán: "Bây giờ, nếu các ngươi thật lòng vâng lời Ta, không mang vật gì vào thành qua các cổng này trong ngày Sa-bát, nhưng biệt riêng ngày Sa-bát làm ngày thánh, không làm bất cứ việc gì trong ngày ấy, 25 thì các vua nối ngôi Đa-vít sẽ ngự long giá hoặc cưỡi ngựa vào thành qua các cổng này, có quan tướng theo hầu. Dân Giu-đa và dân cư thành Giê-ru-sa-lem cũng sẽ vào thành; và thành này sẽ mãi mãi đông đúc dân cư. 26 Từ các thành xứ Giu-đa, vùng phụ cận thành Giê-ru-sa-lem, xứ Bên-gia-min, vùng Sơ- phê-la, y vùng đồi núi, vùng Nê-ghép, dân chúng sẽ mang đến dâng tại đền thờ CHÚA tế lễ toàn thiêu, sinh tế, tế lễ chay, và nhũ hương, cùng với tế lễ cảm tạ. 27 Nhưng nếu các ngươi không vâng theo lời Ta truyền dạy là phải biệt riêng ngày Sa-bát làm ngày thánh, và đừng khiêng vật gì vào thành Giê-ru-sa-lem qua các cổng này trong ngày Sa-bát, thì Ta sẽ nhen lửa tại cổng thành, và lửa sẽ thiêu hủy các đền đài chiến lũy thành Giê-ru-sa-lem, không ai dập tắt được."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn