VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-sai | Giê-rê-mi 16 | Giê-rê-mi 17 | Giê-rê-mi 18 | Ca-thương

Giê-rê-mi 17:7

17 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

7 Đáng chúc phước thay là kẻ nhờ cậy Đức Giê-hô-va, và lấy Đức Giê-hô-va làm sự trông cậy mình.

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn