VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-sai | Giê-rê-mi 1 | Giê-rê-mi 2 | Ca-thương

Giê-rê-mi 1:5

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

5 trước khi ngươi sanh ra, ta đã biệt riêng ngươi, lập ngươi làm kẻ tiên tri cho các nước.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn