VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-sai | Giê-rê-mi 22 | Giê-rê-mi 23 | Giê-rê-mi 24 | Ca-thương

Giê-rê-mi 23:18-22

23 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

18 Vậy ai đã đứng được trong sự bàn luận của Đức Giê-hô-va, để được ngắm xem và nghe lời Ngài? Ai đã suy xét và nghe lời Ngài? 19 Nầy, cơn giận của Đức Giê-hô-va đã phát ra như bão, như gió lốc, nổ trên đầu kẻ dữ. 20 Đức Giê-hô-va chưa làm trọn ý đã định trong lòng, thì cơn giận của Ngài sẽ chẳng trở lại. Trong ngày sau rốt, các ngươi sẽ rõ biết sự ấy. 21 Ta chẳng sai những tiên tri nầy, mà chúng nó đã chạy; ta chẳng phán với, mà đã nói tiên tri. 22 Nếu chúng nó có đứng trong sự bàn luận ta, thì đã khiến dân ta nghe lời ta, và đã làm cho dân từ đường dữ việc xấu mà trở lại rồi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn