VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | I-sa | Giê-rê-mi 22 | Giê-rê-mi 23 | Giê-rê-mi 24 | Ai Ca

Giê-rê-mi 23

23 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 CHÚA phán: "Khốn cho những kẻ chăn hủy diệt và làm tan tác bầy chiên của đồng cỏ Ta." 2 Vì thế, CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán như vầy về những người chăn có trách nhiệm chăn giữ dân Ta: "Chính các ngươi đã làm bầy chiên Ta tan tác và xua đuổi chúng đi, không thăm nom chúng." CHÚA phán: "Này, Ta sẽ thăm phạt các ngươi vì những hành động gian ác của các ngươi. 3 Chính Ta sẽ tập họp những chiên Ta còn sống sót từ khắp mọi nước, nơi Ta đuổi chúng đến. Ta sẽ đem chúng về đồng cỏ của chúng, và chúng sẽ sinh sôi, nảy nở." 4 CHÚA phán: "Ta sẽ lập lên những người chăn để chăn giữ chúng, chúng sẽ không còn sợ hãi hoặc kinh hoàng nữa, và sẽ không thiếu mất một con chiên nào." 5 CHÚA phán: "Trong những ngày đến, Ta sẽ khiến cho nhà Đa-vít nảy ra một nhánh chính trực Một vua trị vì cách khôn ngoan, Thi hành sự công bình chính trực trong nước. 6 Trong đời vua ấy, Giu-đa sẽ được giải cứu, Và Y-sơ-ra-ên sẽ sống an toàn. Và đây là tên của vua: "CHÚA là sự chính trực của chúng tôi.’" 7 CHÚA phán: "Vì thế, trong những ngày đến, người ta sẽ không thề như vầy nữa: "Thật như CHÚA Hằng Sống, là Đấng đem dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ai-cập,’ 8 nhưng là thề: "Thật như CHÚA hằng sống, là Đấng đem con cháu nhà Y-sơ-ra-ên về từ vùng đất phương bắc, và từ mọi đất nước nơi Ngài đã đuổi chúng đến.’ Và chúng sẽ sống trong đất nước mình. 9 Về các tiên tri: Tâm trí tôi bấn loạn, Xương cốt tôi rã rời, Tôi giống như một người say, Người bị rượu chế ngự, Vì CHÚA, Vì các lời thánh của Ngài: 10 "Đất nước đầy bọn gian dâm, Đất khô cằn vì lời rủa sả, Đồng cỏ nơi sa mạc úa tàn. Chúng chạy theo đường ác, Lạm dụng uy quyền.’" 11 CHÚA phán: "Cả tiên tri lẫn thầy tế lễ đều phạm tội phạm thượng, Ta bắt gặp chúng làm điều gian ác ngay trong nhà Ta," 12 CHÚA phán: "Vì thế, đường chúng đi trơn trợt, Chúng sẽ bị đuổi vào bóng tối, Và ngã nằm dài tại đấy, Vì đến năm Ta Thăm phạt chúng." 13 "Ta thấy điều sai quấy Nơi các tiên tri Sa-ma-ri: Chúng nhân danh Ba-anh nói tiên tri, Và dẫn dân Y-sơ-ra-ên Ta đi lạc. 14 Nhưng Ta lại thấy một điều rùng rợn Nơi các tiên tri Giê-ru-sa-lem: Chúng phạm tôi gian dâm, bước đi trong sự dối trá, Khuyến khích kẻ làm ác, Cho nên không ai xây bỏ đường ác mình. Ta coi hết thảy bọn chúng như thành Sô-đôm, Và dân cư Giê-ru-sa-lem như thành Gô-mô-rơ." 15 Vì thế, CHÚA Vạn Quân phán về các tiên tri như vầy: "Này, Ta sẽ cho chúng ăn ngải cứu, Và uống nước độc, Vì từ các tiên tri Giê-ru-sa-lem, Tội phạm thượng đã lan tràn khắp đất nước." 16 CHÚA Vạn Quân phán như vầy: "Đừng nghe lời các tiên tri ấy nói với các ngươi, Chúng cho các ngươi nghe toàn chuyện phù phiếm, Chúng nói lên cảnh tượng tâm trí chúng suy ra, Chứ không do miệng CHÚA phán dạy. 17 Chúng tiếp tục nói với những kẻ khinh lờn Ta: "CHÚA phán: Các ngươi sẽ sống bình an.’ Chúng nói với mọi người sống theo lòng cứng cỏi mình: "Các ngươi sẽ chẳng gặp tai họa đâu.’ 18 Vì ai đã đứng chầu trong hội đồng của CHÚA Để nghe thấy lời Ngài? Ai đã chú ý nghe để công bố lời Ngài? 19 Kìa, trận cuồng phong của CHÚA, Cơn giận Ngài đã bừng lên, Cuồng phong xoáy dữ dội, Xoáy cuộn trên đầu kẻ ác. 20 CHÚA sẽ không nguôi giận Cho đến khi nào Ngài thực hiện Hoàn toàn ý định Ngài. Trong những ngày đến, Các ngươi sẽ hiểu tận tường. 21 Ta không sai phái các tiên tri ấy, Thế nhưng chúng vẫn chạy! Ta không phán bảo chúng, Thế mà chúng vẫn nói tiên tri! 22 Nếu chúng có đứng trong hội đồng của Ta, Ắt chúng đã rao truyền lời Ta cho dân Ta, Khiến cho dân Ta xây bỏ đường ác, Và việc làm gian trá." 23 CHÚA phán: "Ta có phải là Đức Chúa Trời ở gần, Mà không phải là Đức Chúa Trời ở xa sao?" 24 CHÚA phán: "Có ai ẩn mình nơi kín đáo Đến nỗi Ta không thấy được sao?" CHÚA phán: "Có phải Ta hiện diện khắp nơi, Đầy dẫy các tầng trời và đất không? 25 Ta có nghe các tiên tri nhân danh Ta nói tiên tri dối gạt: "Tôi chiêm bao! Tôi chiêm bao!’ 26 Điều này tiếp tục trong lòng các tiên tri dối gạt, nói lên sự giả dối của lòng chúng, cho đến khi nào? 27 Chúng chủ mưu làm cho dân Ta quên danh Ta qua những chiêm bao chúng kể cho nhau nghe, y như tổ phụ chúng đã quên danh Ta, theo thần Ba-anh. 28 Tiên tri nào có chiêm bao, hãy kể chiêm bao! Tiên tri nào có lời Ta, hãy rao truyền lời Ta cách trung thực!" CHÚA phán: "Rơm có thể nào ví với thóc được không? 29 CHÚA phán: Lời Ta há không giống như lửa sao? như búa đập tan đá tảng sao?" 30 CHÚA phán: "Này, Ta chống lại các tiên tri ăn cắp lẫn nhau những lời chúng tự xưng là lời Ta." 31 CHÚA phán: "Này, Ta chống lại các tiên tri dùng lưỡi mình tuyên bố: "CHÚA phán.’" 32 CHÚA phán: "Này, Ta chống lại các tiên tri thuật chiêm bao dối gạt, dẫn dân Ta đi lạc với những lời giả dối khinh xuất, trong khi Ta chẳng sai phái, cũng chẳng truyền bảo chúng." CHÚA phán: "Thật chúng chẳng giúp ích chi cho dân này. 33 Khi dân này, hoặc tiên tri, hoặc thầy tế lễ, hỏi con: "Gánh nặng từ CHÚA là gì?,’ con hãy đáp: "CHÚA phán: chính các ngươi là gánh nặng. Và Ta sẽ ném các ngươi đi.’ 34 Còn tiên tri, thầy tế lễ, hoặc người dân nào nói: "Đây là gánh nặng từ CHÚA,’ Ta sẽ phạt người ấy cùng với cả gia đình. 35 Đây là điều các ngươi phải hỏi nhau, người này hỏi người kia: "CHÚA giải đáp thế nào?’ hoặc "CHÚA phán dạy điều gì?’ 36 Nhưng các ngươi không được nhắc đến "gánh nặng từ CHÚA nữa’ vì "gánh nặng’ ấy chỉ là lời riêng của mỗi các ngươi, và như vậy, các ngươi bóp méo lời của Đức Chúa Trời Hằng Sống, CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của chúng ta. 37 Đây là điều các ngươi phải hỏi tiên tri: "CHÚA trả lời ông thế nào?’ hoặc "CHÚA phán dạy điều gì?’ 38 Còn nếu như các ngươi tiếp tục nói: "Đây là gánh nặng từ CHÚA,’ thì CHÚA phán như vầy: "Vì các ngươi nói lời này: Đây là gánh nặng từ CHÚA,’ trong khi Ta đã sai người đến dạy các ngươi: "Đừng nói: Đây là gánh nặng từ CHÚA,’ 39 vì thế, này, chắc chắn Ta sẽ nhấc các ngươi lên, và Ta sẽ ném các ngươi luôn với thành Ta ban cho các ngươi và tổ phụ các ngươi xa khỏi mặt Ta. 40 Và Ta sẽ khiến cho các ngươi chuốc lấy xấu hổ đời đời, nhục nhã mãi mãi, không sao quên được."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn