VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | I-sa | Giê-rê-mi 23 | Giê-rê-mi 24 | Giê-rê-mi 25 | Ai Ca

Giê-rê-mi 24

24 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Sau khi Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, đem Giê-cô-nia, con trai Giê-hô-gia-kim, vua Giu-đa, cùng với các quan chức Giu-đa, các thợ thủ công, và thợ kim loại, ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem, lưu đày qua Ba-by-lôn, CHÚA cho tôi thấy hai giỏ vả đặt trước đền thờ CHÚA. 2 Một giỏ đựng trái vả rất tốt, giống như vả chín đầu mùa, còn giỏ kia đựng trái vả rất xấu, không ăn được vì quá xấu. 3 CHÚA hỏi tôi: "Giê-rê-mi con thấy gì?" Tôi thưa: "Con thấy trái vả, trái tốt thì rất tốt, còn trái xấu thì rất xấu, không ăn được vì quá xấu." 4 CHÚA phán với tôi: 5 "CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: "Ta sẽ lưu ý đến dân Giu-đa, Ta đã đem ra khỏi chốn này, đầy qua nước người Canh-đê, để ban phúc lành cho họ giống như loại vả tốt này. 6 Ta sẽ quan tâm đến họ và ban phúc cho họ. Ta sẽ đem họ trở về đất nước này. Ta sẽ xây dựng chứ không lật đổ, Ta sẽ vun trồng chứ không bứng gốc. 7 Ta sẽ ban cho họ tấm lòng để nhận biết Ta là CHÚA. Họ làm dân Ta, và Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ, vì họ sẽ hết lòng quay về với Ta.’" 8 CHÚA phán như vầy: "Ta sẽ đem Sê-đê-kia, vua Giu-đa, các quan chức, và dân Giê-ru-sa-lem còn sót lại, kể cả những người ở lại trong xứ này, và những người định cư tại Ai-cập, như loại vả xấu, không ăn được vì quá xấu. 9 Ta sẽ làm cho mọi nước trên thế giới kinh tởm chúng, coi chúng như một tai họa, một điều sỉ nhục, một câu tục ngữ, một lời mắng nhiếc, một lời nguyền rủa, ở khắp nơi nào Ta đuổi chúng đến. 10 Ta sẽ sai gươm đao, đói kém, và bệnh dịch hành hại chúng cho đến khi chúng tuyệt diệt khỏi mặt đất mà Ta đã ban cho chúng và tổ phụ chúng."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn