VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-sai | Giê-rê-mi 22 | Giê-rê-mi 23 | Giê-rê-mi 24 | Ca-thương

Giê-rê-mi 23:28-29

23 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

28 Khi tiên tri nào có chiêm bao, hãy thuật chiêm bao ấy đi; còn kẻ nào đã lãnh lời ta, hãy truyền lại lời ta cách trung tín! Đức Giê-hô-va phán: Rơm rạ há xen vào với lúa mì sao? 29 Lời ta há chẳng như lửa, như búa đập vỡ đá sao? Đức Giê-hô-va phán vậy.

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn