VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Giê-rê-mi | Ca-thương 2 | Ca-thương 3 | Ca-thương 4 | Ê-xê-chi-ên

Ca-thương 3:19-39

3 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

19 Hãy nhớ đến sự hoạn nạn khốn khổ ta, là ngải cứu và mật đắng. 20 Hồn ta còn nhớ đến, và hao mòn trong ta. 21 Ta nhớ lại sự đó, thì có sự trông mong: 22 Ấy là nhờ sự nhân từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt. Vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt. 23 Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm. 24 Hồn ta nói: Đức Giê-hô-va là cơ nghiệp ta, nên ta để lòng trông cậy nơi Ngài. 25 Đức Giê-hô-va ban sự nhân từ cho những kẻ trông đợi Ngài, cho linh hồn tìm cầu Ngài. 26 Thật tốt cho người trông mong và yên lặng đợi chờ sự cứu rỗi của Đức Giê-hô-va. 27 Thật tốt cho người mang ách lúc trẻ thơ. 28 Phải, nó phải ngồi một mình và làm thinh, vì Ngài đã gán ách trên mình. 29 Nó khá để miệng trong bụi đất! hoặc giả sẽ có sự trông mong. 30 Nó khá đưa má ra cho kẻ vả, khá chịu đầy nhuốc nhơ. 31 Vì Chúa chẳng hề bỏ cho đến đời đời. 32 Dầu Ngài đã làm cho lo buồn, còn sẽ thương xót theo sự dư dật của lòng nhân từ Ngài; 33 Vì ấy là chẳng phải bổn tâm Ngài làm cho con cái loài người cực khổ và buồn rầu. 34 Khi người ta giày đạp mọi kẻ tù trong đất, 35 Khi uốn cong lý đoán của người trước mặt Đấng Rất Cao, 36 Khi điên đảo ai trong sự xét đoán, thì Chúa chẳng ưng chịu. 37 Nếu chẳng phải Chúa truyền lịnh, ai hay nói ra và sự ấy được thành? 38 Há chẳng phải từ miệng Đấng Rất Cao ra tai họa và phước lành? 39 Cớ sao người đang sống phàn nàn vì chịu hình phạt về tội lỗi mình?

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn