VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Giê-rê-mi | Ca-thương 2 | Ca-thương 3 | Ca-thương 4 | Ê-xê-chi-ên

Ca-thương 3:23

3 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

23 Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn