VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Giê-rê-mi | Ca-thương 2 | Ca-thương 3 | Ca-thương 4 | Ê-xê-chi-ên

Ca-thương 3:25

3 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

25 Đức Giê-hô-va ban sự nhân từ cho những kẻ trông đợi Ngài, cho linh hồn tìm cầu Ngài.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn