VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Giê-rê-mi | Ca-thương 2 | Ca-thương 3 | Ca-thương 4 | Ê-xê-chi-ên

Ca-thương 3:40

3 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

40 Chúng ta hãy xét và thử đường mình, trở về cùng Đức Giê-hô-va.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn