VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Giê-rê-mi | Ca-thương 2 | Ca-thương 3 | Ca-thương 4 | Ê-xê-chi-ên

Ca-thương 3:40-54

3 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

40 Chúng ta hãy xét và thử đường mình, trở về cùng Đức Giê-hô-va. 41 Chúng ta hãy giơ lòng và tay lên đến Đức Chúa Trời trên trời. 42 Chúng tôi đã phạm phép, đã bạn nghịch; Ngài đã chẳng dung thứ! 43 Ngài lấy giận che mình và đuổi theo chúng tôi, giết lát chúng tôi, chẳng thương xót. 44 Ngài ẩn mình trong mây, đến nỗi chẳng lời cầu nguyện nào thấu qua được. 45 Ngài làm chúng tôi ra của bỏ, ra đồ rác rến trong dân sự. 46 Mọi kẻ nghịch thù hả miệng rộng nghịch cùng chúng tôi. 47 Chúng tôi đã mắc sự sợ hãi, hầm hố, hủy diệt, và hư hại. 48 Mắt tôi chảy dòng nước, vì gái dân tôi mắc diệt vong. 49 Mắt tôi tuôn nước mắt, không thôi cũng không ngớt, 50 Cho đến chừng nào Đức Giê-hô-va đoái xem, từ trên trời ngó xuống. 51 Mắt tôi làm khổ linh hồn tôi, vì mọi con gái của thành tôi. 52 Những kẻ vô cớ thù nghịch tôi đã đuổi tôi như đuổi chim. 53 Họ muốn giết tôi nơi ngục tối, và ném đá trên tôi. 54 Nước lên ngập đầu tôi, tôi nói: Ta phải chết mất!

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn