VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Giê-rê-mi | Ca-thương 4 | Ca-thương 5 | Ê-xê-chi-ên

Ca-thương 5:1-10

5 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Hỡi Đức Giê-hô-va, xin nhớ sự đã giáng trên chúng tôi; Hãy đoái xem sự sỉ nhục chúng tôi! 2 Sản nghiệp chúng tôi đã sang tay dân ngoại, Nhà cửa thuộc về người giống khác. 3 Chúng tôi mất cha, phải mồ côi, Mẹ chúng tôi trở nên góa bụa. 4 Chúng tôi uống nước phải trả tiền, Phải mua mới có củi. 5 Kẻ đuổi theo kịp chúng tôi, chận cổ chúng tôi; Chúng tôi đã mỏi mệt rồi, chẳng được nghỉ! 6 Chúng tôi giang tay hướng về những người Ê-díp-tô Và A-si-ri, đặng có bánh ăn no nê. 7 Tổ phụ chúng tôi đã phạm tội, nay không còn nữa. Chúng tôi đã mang lấy sự gian ác họ. 8 Kẻ đầy tớ cai trị chúng tôi, Chẳng ai cứu chúng tôi khỏi tay họ. 9 Chúng tôi liều mạng mới có bánh mà ăn, Vì cớ mũi gươm nơi đồng vắng. 10 Da chúng tôi nóng như lò lửa, Vì cơn đói thiêu đốt chúng tôi!

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn