VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Giê-rê-mi | Ca-thương 4 | Ca-thương 5 | Ê-xê-chi-ên

Ca-thương 5:19-22

5 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

19 Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài còn đời đời, Ngôi Ngài còn từ đời nầy sang đời kia! 20 Sao Ngài quên chúng tôi mãi mãi, Lìa bỏ chúng tôi lâu vậy? 21 Hỡi Đức Giê-hô-va, hãy xây chúng tôi trở về Ngài thì chúng tôi sự trở về Làm những ngày chúng tôi lại mới như thuở xưa! 22 Nhưng Ngài lại bỏ hết chúng tôi, Ngài giận chúng tôi quá lắm.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn