VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | Ca-thương | Ê-xê-chi-ên 12 | Ê-xê-chi-ên 13 | Ê-xê-chi-ên 14 | Đa-ni-ên

Ê-xê-chi-ên 13:20

13 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

20 Vậy nên, Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, ta ghét những cái gối của các ngươi, vì bởi đó các ngươi săn linh hồn như đánh bẫy chim; ta sẽ xé ra khỏi cánh tay các ngươi, và thả linh hồn mà các ngươi đã săn, như chim bay đi.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn