VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ca-thương | Ê-xê-chi-ên 36 | Ê-xê-chi-ên 37 | Ê-xê-chi-ên 38 | Đa-ni-ên

Ê-xê-chi-ên 37:5

37 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

5 Chúa Giê-hô-va phán cùng những hài cốt ấy rằng: Nầy, ta sẽ phú hơi thở vào trong các ngươi, và các ngươi sẽ sống.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn