VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Đa-ni-ên | Ô-sê 3 | Ô-sê 4 | Ô-sê 5 | Giô-ên

Ô-sê 4:6

4 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

6 Dân ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết. Bởi ngươi bỏ sự thông biết thì ta cũng bỏ ngươi, đặng ngươi không làm thầy tế lễ cho ta nữa; bởi ngươi đã quên luật pháp của Đức Chúa Trời mình, thì ta cũng sẽ quên con cái ngươi.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn