VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Giô-ên | A-mốt 4 | A-mốt 5 | A-mốt 6 | Áp-đia

A-mốt 5:1-3

5 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời nầy, là bài ca thương mà ta sẽ làm về các ngươi! 2 Gái đồng trinh của Y-sơ-ra-ên đã ngã xuống, sẽ không dậy nữa; nó đã bị ném bỏ trên đất nó, mà không ai đỡ dậy. 3 Vì Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Thành nào ra một ngàn quân, chỉ còn có một trăm; thành nào dấy lên một trăm người, chỉ còn có mười người trong nhà Y-sơ-ra-ên sót lại.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn