VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Giô-ên | A-mốt 7 | A-mốt 8 | A-mốt 9 | Áp-đia

A-mốt 8:11-12

8 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

11 Chúa Giê-hô-va phán: Nầy, những ngày sẽ đến, là khi ta khiến sự đói kém đến trong đất, chẳng phải là đói về bánh, cũng chẳng phải khát về nước, bèn là về nghe lời của Đức Giê-hô-va. 12 Bấy giờ chúng nó sẽ đi dông dài từ biển nầy đến biển khác, từ phương bắc đến phương đông; chạy đi đây đi đó đặng tìm lời Đức Giê-hô-va mà không tìm được.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn