VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Giô-ên | A-mốt 7 | A-mốt 8 | A-mốt 9 | Áp-đia

A-mốt 8:2

8 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

2 Bấy giờ Ngài phán rằng: A-mốt, ngươi thấy gì? Ta thưa rằng: Một giỏ trái mùa hạ. Đức Giê-hô-va lại phán cùng ta rằng: Sự cuối cùng đã đến trên dân Y-sơ-ra-ên ta; ta sẽ không vượt qua nó nữa.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn