VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Giô-na | Mi-chê 1 | Mi-chê 2 | Mi-chê 3 | Na-hum

Mi-chê 2:12-13

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

12 Hỡi Gia-cốp! ta chắc sẽ nhóm cả ngươi lại, Ta chắc sẽ thâu góp phần còn lại của Y-sơ-ra-ên, và đặt nó chung cả như những con chiên của Bốt-ra, như một bầy ở giữa đồng cỏ chúng nó; đó sẽ có tiếng ồn lớn vì đám đông người. 13 Kẻ mở đường lên trước chúng nó. Chúng nó xông đến cửa thành mà ra; vua chúng nó đi qua trước mặt chúng nó, và Đức Giê-hô-va đi đầu chúng nó.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn