VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Giô-na | Mi-ca 1 | Mi-ca 2 | Mi-ca 3 | Na-hum

Mi-ca 2

2 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Khốn cho các ngươi, các ngươi toan tính điều bạo ngược, Mưu đồ việc gian ác trên giường mình! Trời vừa sáng, các ngươi liền thực hiện mưu mô, Vì các ngươi nắm quyền trong tay mình. 2 Các ngươi thèm muốn đồng ruộng thì giật lấy, Các ngươi tham nhà tham cửa thì tước đoạt, Các ngươi hà hiếp đàn ông và cưỡng đoạt vợ con họ, Các ngươi bóc lột dân chúng và cướp đoạt sản nghiệp họ. 3 Vì thế, CHÚA phán: "Này, Ta toan tính hoạn nạn cho dân tộc này, Các ngươi không thể rút cổ ra khỏi ách được, Các ngươi không thể đứng thẳng người bước đi được nữa, Vì đó là thời hoạn nạn. 4 Trong ngày ấy, người ta sẽ cất tiếng hát Chế nhạo các ngươi với lời ca não nuột; "Chúng tôi thật tan nát, tả tơi, Sản nghiệp dân tôi Ngài chuyển sang người khác, Ngài rút đi phần thuộc về tôi, Ngài chia ruộng đất chúng tôi cho người phản nghịch.’ 5 Thật vậy, không một ai trong các ngươi sẽ được giăng dây Chia đất trong hội chúng của CHÚA." 6 "Đừng giảng nữa," chúng giảng dạy. Chúng không giảng về những điều ấy, Sự xấu hổ sẽ không lìa khỏi chúng. 7 Hỡi con cháu Gia-cốp, các ngươi hỏi: "Lẽ nào CHÚA lại nóng giận sao? Lẽ nào Ngài làm những điều ấy sao?" Lẽ nào lời Ta không mang phúc lành Đến cho người đi theo đường ngay thẳng sao? 8 Nhưng các ngươi nổi dậy chống lại dân Ta như kẻ thù. Các ngươi lột áo choàng sang trọng Ra khỏi áo dài mặc bên trong Của những người ung dung qua đường, Những người trở về từ chiến trận. 9 Các ngươi đuổi những người đàn bà trong dân Ta Ra khỏi căn nhà họ quí mến, Các ngươi tước mất vinh quang của Ta Khỏi con cái họ đời đời. 10 Hãy đi ngay, Vì đây không phải là nơi an nghỉ, Đất đã bị ô uế, Nó sẽ bị tàn phá nặng nề. 11 Nếu có người đi đây đó, gạt gẫm với những lời rỗng tuếch: "Tôi sẽ giảng cho anh về rượu và bia," Người đó đúng là thầy giảng cho dân này! 12 Hỡi Gia-cốp, Ta chắc sẽ tập họp toàn dân ngươi, Ta chắc sẽ gom góp những người còn sót lại trong Y-sơ-ra-ên, Ta sẽ gom họ lại như bầy chiên trong chuồng, Họ sẽ nhôn nhao như bầy chiên giữa đồng cỏ. 13 Đấng phá vỡ tường thành đi trước họ, Họ sẽ phá vỡ tường, đi xuyên qua cổng, ra ngoài. Vua họ sẽ đi xuyên qua cổng trước họ, CHÚA sẽ dẫn đầu họ.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn