VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Giô-na | Mi-chê 3 | Mi-chê 4 | Mi-chê 5 | Na-hum

Mi-chê 4:14-5:2

14 Vậy, hỡi nữ đội, bây giờ hãy nhóm đội ngũ ngươi! Người đã vây hãm chúng ta. Người ta lấy roi đánh trên má quan xét của Y-sơ-ra-ên.

5 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Hỡi Bết-lê-hem Ép-ra-ta, ngươi ở trong hàng ngàn Giu-đa là nhỏ lắm, song từ nơi ngươi sẽ ra cho ta một Đấng cai trị trong Y-sơ-ra-ên; gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng. 2 Vậy nên Ngài sẽ phó chúng nó cho đến lúc người đàn bà phải sanh đẻ đã sanh đẻ, và kẻ sót lại của anh em Ngài sẽ trở về với con cái Y-sơ-ra-ên.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn