VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Giô-na | Mi-ca 4 | Mi-ca 5 | Mi-ca 6 | Na-hum

Mi-ca 5

5 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Bây giờ, hỡi đạo quân nữ, hãy sắp xếp đội ngũ ngươi, Chúng ta bị vây hãm! Chúng nó dùng gậy đánh vào má Người cầm quyền dân Y-sơ-ra-ên. 2 Còn ngươi, hỡi Bết-lê-hem Ép-ra-ta, Ngươi thật nhỏ trong các chi tộc của Giu-đa, Nhưng từ nơi ngươi sẽ xuất hiện một người, Người ấy sẽ thay Ta cai trị dân Y-sơ-ra-ên, Gốc tích người từ thuở trước, Từ những ngày xa xưa. 3 Vì thế Ngài phó mặc dân Ngài Cho đến khi người nữ chuyển bụng đã sinh con, Và anh em người còn lại quay trở về Với con cái Y-sơ-ra-ên. 4 Người sẽ đứng vững và chăn bầy mình, Nhờ sức mạnh của CHÚA, Nhờ uy danh CHÚA, Đức Chúa Trời người. Dân Ngài sẽ sống yên ổn, Vì bấy giờ khắp đầu cùng đất sẽ tôn trọng người. 5 Người sẽ mang bình an đến, Nếu quân A-si-ri xâm nhập lãnh thổ chúng tôi, Nếu chúng giẫm lên các đền đài chúng tôi, Chúng tôi sẽ dấy lên đầy đủ người lãnh đạo tài giỏi Nghịch lại chúng. 6 Những người này sẽ dùng gươm mà chăn lãnh thổ A-si-ri, Gươm tuốt ra khỏi vỏ mà chăn lãnh thổ của Nim-rốt. Người sẽ giải cứu chúng tôi khỏi-quân A-si-ri Khi chúng xâm nhập lãnh thổ chúng tôi, Khi chúng giẫm lên bờ cõi chúng tôi. 7 Lúc ấy dân sót lại của Gia-cốp, Ở giữa nhiều dân tộc, Khác nào sương móc từ CHÚA, Khác nào mưa rơi xuống cây cỏ. Dân ấy không trông cậy vào loài người, Cũng không trông đợi nơi con người tạo vật. 8 Lúc ấy dân sót lại của Gia-cốp giữa các nước, Ở giữa nhiều dân tộc, Khác nào sư tử ở giữa các thú dữ trong rừng, Khác nào sư tử tơ giữa các bầy chiên. Sư tử đi ngang qua, giầy đạp, cắn xé, Không ai cứu chiên thoát khỏi được. 9 Tay ngươi sẽ giơ cao lên chiến thắng kẻ chống đối, Và mọi kẻ thù ngươi sẽ bị diệt trừ. 10 CHÚA phán: "Trong ngày ấy, Ta sẽ diệt trừ các ngựa chiến khỏi giữa các ngươi, Ta sẽ phá hủy các xe chiến mã của các ngươi; 11 Ta sẽ diệt trừ các thành phố trong lãnh thổ ngươi, Ta sẽ phá sập mọi đồn lũy ngươi; 12 Ta sẽ diệt trừ phép phù thủy khỏi tay ngươi, Ngươi sẽ không còn người bói toán nữa; 13 Ta sẽ diệt trừ các thần tượng ngươi, Các trụ đá khỏi giữa các ngươi, Ngươi sẽ không còn quỳ lạy Vật tay ngươi làm ra nữa; 14 Ta sẽ nhổ sạch các trụ gỗ A-sê-ra khỏi giữa các ngươi, Ta sẽ hủy phá các khu đền miếu của các ngươi; 15 Trong cơn phẫn nộ sôi sục, Ta sẽ báo trả tội ác Các dân tộc không chịu vâng phục Ta."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn