VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Mi-chê | Na-hum 1 | Na-hum 2 | Ha-ba-cúc

Na-hum 1:7

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

7 Đức Giê-hô-va là tốt lành, làm đồn lũy trong ngày hoạn nạn, và biết những kẻ ẩn náu nơi Ngài.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn