VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | A-ghê | Xa-cha-ri 9 | Xa-cha-ri 10 | Xa-cha-ri 11 | Ma-la-chi

Xa-cha-ri 10:1-3

10 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Hãy cầu mưa nơi Đức Giê-hô-va trong kỳ mưa cuối mùa, thì Đức Giê-hô-va sẽ làm chớp và ban mưa xuống dồi dào, cho ai nấy được rau cỏ ngoài đồng. 2 Vì các thần tượng nói sự hư không, các thầy bói thấy sự dối trá; chúng nó rao chiêm bao phỉnh dối, và ban sự yên ủi luống nhưng. Vậy nên dân tan đi như những con chiên, vì không có người chăn thì bị khốn nạn. 3 Cơn giận ta đã hừng lên nghịch cùng những kẻ chăn, ta sẽ phạt những dê đực; vì Đức Giê-hô-va vạn quân đã thăm viếng bầy chiên Ngài, tức là nhà Giu-đa; và sẽ dàn chúng nó ra trận như ngựa danh tiếng.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn