VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | A-ghê | Xa-cha-ri 11 | Xa-cha-ri 12 | Xa-cha-ri 13 | Ma-la-chi

Xa-cha-ri 12:1

12 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Gánh nặng lời Đức Giê-hô-va phán về Y-sơ-ra-ên. Đức Giê-hô-va là Đấng giương các từng trời, lập nền của đất, và tạo thần trong mình người ta, có phán như vầy:

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn