VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Ha-gai | Xa-cha-ri 11 | Xa-cha-ri 12 | Xa-cha-ri 13 | Ma-la-chi

Xa-cha-ri 12

12 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Sấm ngôn: lời CHÚA phán về Y-sơ-ra-ên. Đây là lời của CHÚA, Đấng giương các tầng trời và đặt nền cho trái đất, Đấng tạo sinh khí bên trong loài người. 2 Này, Ta sẽ biến Giê-ru-sa-lem thành chén rượu làm cho mọi dân chung quanh xây xẩm khi chúng vây hãm Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. 3 Ngày ấy, Ta sẽ biến Giê-ru-sa-lem thành tảng đá nặng cho mọi dân. Mọi người khiêng vác nó đều phải tróc da rách thịt, và mọi nước trên đất sẽ họp nhau chống lại nó. 4 Ngày ấy, đây là lời CHÚA, Ta sẽ khiến cho mọi con ngựa sợ cuống lên, và mọi người cưỡi ngựa điên cuồng. Nhưng Ta sẽ mở mắt canh giữ dân Giu-đa trong khi ngựa của mọi dân khác đều bị Ta khiến cho đui mù. 5 Bấy giờ các chi tộc trong Giu-đa sẽ tự nhủ thầm: "Dân cư Giê-ru-sa-lem được sức mạnh nhờ CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của họ." 6 Ngày ấy, Ta sẽ biến các chi tộc Giu-đa nên như một nồi đựng lửa đang cháy giữa đống củi, và như ngọn đuốc cháy giữa các bó lúa. Chúng sẽ thiêu rụi mọi dân chung quanh, bên phải và bên trái. Nhưng Giê-ru-sa-lem vẫn còn nguyên tại chỗ của nó, tức là Giê-ru-sa-lem. 7 CHÚA sẽ cho dân Giu-đa chiến thắng trước hết, để vinh quang của nhà Đa-vít cũng như vinh quang của dân thành Giê-ru-sa-lem không vượt trội hơn vinh quang của dân Giu-đa. 8 Ngày ấy, CHÚA sẽ như thuẫn khiên che chở dân Giê-ru-sa-lem. Ngày ấy, kẻ yếu nhất giữa họ sẽ như Đa-vít, và nhà Đa-vít sẽ lãnh đạo họ như thiên thần, như thiên sứ của CHÚA. 9 Ngày ấy, Ta quyết định hủy diệt mọi dân mọi nước tiến đánh Giê-ru-sa-lem. 10 Ta sẽ đổ Thần Ta xuống nhà Đa-vít và dân cư Giê-ru-sa-lem, ban cho chúng tấm lòng đau thương khẩn cầu, để khi chúng nhìn xem Ta là Đấng chúng đã đâm, chúng sẽ than khóc Đấng ấy như người ta than khóc đứa con một. Chúng sẽ thương tiếc như người ta thương tiếc đứa con đầu lòng. 11 Ngày ấy, dân cư Giê-ru-sa-lem sẽ than khóc thảm thiết như người ta than khóc tại Ha-đát Rim-môn ở vùng đồng bằng Mê-ghi-đô. 12 Đất nước sẽ than khóc, từng chi tộc riêng rẽ: Chi tộc nhà Đa-vít riêng, Phụ nữ trong chi tộc than khóc riêng; Chi tộc nhà Na-than riêng, Phụ nữ trong chi tộc than khóc riêng; 13 Chi tộc nhà Lê-vi riêng, Phụ nữ trong chi tộc than khóc riêng; Chi tộc nhà Si-mê-i riêng, Phụ nữ trong chi tộc than khóc riêng; 14 Và mọi chi tộc còn lại, từng chi tộc riêng rẽ, Phụ nữ trong chi tộc than khóc riêng.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn