VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Sô-phô-ni | Ha-gai 1 | Ha-gai 2 | Xa-cha-ri

Ha-gai 1

1 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Vào ngày mồng một tháng sáu, năm thứ hai đời Vua Đa-ri-út, Lời của CHÚA cậy tiên tri Ha-gai phán cùng Xô-rô-ba-bên, con trai của Sê-anh-thiên, thống đốc Giu-đa và Giô-suê, con trai của Giê-hô-gia-đát, thầy thượng tế: 2 "CHÚA Vạn Quân phán như vầy: Dân này nói: "Bây giờ chưa phải là lúc chúng ta xây lại đền thờ của CHÚA.’" 3 Nhưng lời của CHÚA cậy tiên tri Hagai phán rằng: 4 "Bây giờ có phải là lúc các ngươi sống trong nhà lót ván, còn nhà này thì lại hoang tàn không? 5 Vậy, giờ đây CHÚA Vạn Quân phán như vầy: Hãy suy xét kỹ đường lối của các ngươi. 6 Các ngươi gieo nhiều nhưng gặt ít; ăn mà không no; uống nhưng không đã khát. Các ngươi mặc quần áo, nhưng không đủ ấm; các ngươi làm việc lãnh lương, nhưng bỏ vào túi lủng." 7 Đây là điều CHÚA Vạn Quân phán: "Hãy suy xét kỹ đường lối của các ngươi." 8 CHÚA phán: "Hãy lên núi, đem gỗ về và xây nhà này để Ta vui lòng và được tôn vinh. 9 Các ngươi mong nhiều, nhưng chẳng được bao nhiêu, khi các ngươi đem về nhà, Ta thổi bay đi hết. Tại sao vậy? CHÚA Vạn Quân phán: Vì nhà của Ta vẫn còn hoang tàn trong khi đó các ngươi mỗi người lại bận bịu với nhà riêng mình. 10 Vậy nên, vì cớ các ngươi, trời giữ lại sương móc và đất giữ lại hoa màu. 11 Ta đã đem hạn hán đến trên đất, trên núi non, trên hạt giống, trên rượu mới, trên dầu, trên hoa màu đồng ruộng, trên người, trên súc vật và trên mọi công việc tay các ngươi làm." 12 Bấy giờ Xô-rô-ba-bên con Si-anh-thi-ên, Giô-suê con của Giê-hô-gia-đát, thầy thượng tế và toàn dân còn lại vâng lệnh CHÚA, Đức Chúa Trời của họ, và những lời của tiên tri Ha-gai mà CHÚA, Đức Chúa Trời của họ đã phái đến; và dân chúng kính sợ CHÚA. 13 Ha-gai, sứ giả của CHÚA đem sứ điệp của CHÚA đến cho dân chúng. CHÚA phán: "Ta ở với các ngươi." 14 CHÚA thúc đẩy tinh thần của Xô-rô-ba-bên con trai của Si-anh-thi-ên, thống đốc Giu-đa, tinh thần của Giô-suê, con trai Giê-hô-gia-đát, thầy thượng tế và tinh thần của dân còn lại; họ đến làm việc xây cất đền thờ CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của họ 15 vào ngày hai mươi bốn tháng sáu năm ấy. Vào năm thứ hai đời Vua Đa-ri-út.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn