VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ha-gai | Xa-cha-ri 1 | Xa-cha-ri 2 | Ma-la-chi

Xa-cha-ri 1

1 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Vào tháng tám năm thứ hai triều Hoàng Đế Đa-ri-út, có lời CHÚA phán với tiên tri Xa-cha-ri, con Bê-réc-gia, cháu Ít-đô. 2 Con hãy bảo dân chúng: "CHÚA đã nổi thịnh nộ với tổ phụ các ngươi." 3 CHÚA Vạn Quân phán: "Hãy quay về với Ta" đó là lời CHÚA."Rồi Ta sẽ quay về với các ngươi," CHÚA Vạn Quân phán. 4 "Đừng cư xử giống như tổ phụ các ngươi khi các tiên tri ngày trước bảo chúng." CHÚA Vạn Quân phán: "Hãy quay về, hãy từ bỏ lối sống gian ác và hành vi gian ác của các ngươi. Nhưng chúng chẳng vâng theo, chẳng chú ý gì đến Ta," CHÚA phán. 5 "Tổ phụ các ngươi đâu rồi? Các tiên tri có sống mãi từ đời này sang đời kia không? 6 Nhưng lời Ta cảnh cáo và mạng lệnh Ta truyền qua các tôi tớ Ta là các tiên tri đã ứng nghiệm trong đời tổ phụ các ngươi, có phải không?" Bấy giờ dân chúng ăn năn, quay về và nói: "CHÚA Vạn Quân đã xử với chúng tôi theo lối sống và hành vi của chúng tôi, y như Ngài đã quyết định." 7 Vào ngày hai mươi bốn tháng mười một, là tháng Sê-bát, năm thứ hai triều Hoàng Đế Đa-ri-út, có lời CHÚA phán với tiên tri Xa-cha-ri, con Bê-réc-gia, cháu Ít-đô. 8 Ban đêm, tôi nhìn thấy một người cưỡi ngựa mầu đỏ dừng lại trong trũng, giữa lùm cây sim. Phía sau người có những người cưỡi ngựa mầu đỏ, mầu hồng và mầu trắng. 9 Tôi hỏi thiên sứ đang nói chuyện với tôi: "Thưa Chúa, những người này là ai?" Thiên sứ đáp: "Ta sẽ tỏ cho ngươi biết họ là ai." 10 Bấy giờ người dừng lại giữa lùm cây sim lên tiếng: "CHÚA sai những người này đi tuần khắp địa cầu." 11 Họ báo cáo lại với thiên sứ của CHÚA đang đứng giữa lùm cây sim: "Chúng tôi đã đi tuần khắp địa cầu, và mọi nơi đều bình yên." 12 Thiên sứ của CHÚA nài xin: "Lạy CHÚA, bảy mươi năm nay, Ngài đã nổi giận với thành Giê-ru-sa-lem và các thành trong xứ Giu-đa. Đến chừng nào Ngài mới thương xót chúng?" 13 CHÚA dùng lời lẽ nhân từ an ủi thiên sứ đang nói chuyện với tôi. 14 Thiên sứ đang nói chuyện với tôi bảo tôi: "Hãy loan báo: CHÚA Vạn Quân phán: Ta yêu mến Giê-ru-sa-lem đến mức ghen tương, Ta vì Si-ôn phát ghen dữ dội. 15 Nhưng cơn giận Ta nổi bừng lên đối với các dân các nước Đang sống thảnh thơi an nhàn, Vì Ta chỉ giận dân Ta chút ít thôi, Nhưng chúng đã gây thêm tai họa cho dân Ta." 16 Vì thế, CHÚA phán: "Ta quay về với Giê-ru-sa-lem trong tình thương xót, Đền thờ Ta sẽ được xây dựng lại trong thành." Đó là lời CHÚA Vạn Quân phán: "Và thợ xây sẽ giăng dây ngang qua thành Giê-ru-sa-lem. 17 Con hãy loan báo tiếp: CHÚA Vạn Quân phán: Các thành của Ta sẽ lại ngập tràn của cải, CHÚA sẽ lại an ủi Si-ôn. Ngài sẽ lại chọn thành Giê-ru-sa-lem." 18 Tôi ngước mắt lên nhìn, và này, có bốn cái sừng. 19 Tôi hỏi thiên sứ đang nói chuyện với tôi: "Những sừng này có nghĩa gì?" Người đáp: "Đây là những sừng đã làm tan tác xứ Giu-đa, xứ Y-sơ-ra-ên, và thành Giê-ru-sa-lem." 20 Kế đến, CHÚA chỉ cho tôi thấy bốn người thợ rèn. 21 Tôi hỏi: "Những người này đến làm gì?" Ngài đáp: "Những sừng này đã làm tan tác Giu-đa đến nỗi không một ai ngóc đầu lên được. Những người thợ rèn này đến để làm cho các sừng kinh hãi, và để chặt đứt các sừng của các nước đã giương sừng lên húc vào đất nước Giu-đa, làm cho nó tan tác."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn