VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ha-gai | Xa-cha-ri 1 | Xa-cha-ri 2 | Xa-cha-ri 3 | Ma-la-chi

Xa-cha-ri 2

2 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Tôi ngước mắt lên nhìn, và này, có một người cầm trong tay một sợi dây dùng để đo. 2 Tôi hỏi người ấy: "Anh đi đâu?" Người đáp: "Tôi đi đo thành Giê-ru-sa-lem, xem chiều rộng và chiều dài của thành là bao nhiêu." 3 Kìa, thiên sứ đang nói chuyện với tôi vừa đi ra, thì gặp một thiên sứ khác đến bảo: 4 "Hãy chạy mau đến bảo thanh niên cầm dây đo. Giê-ru-sa-lem sẽ như làng mạc không tường bao bọc, Vì người và súc vật sống trong thành đông lắm." 5 CHÚA phán: "Chính Ta sẽ là bức tường lửa bao quanh thành, Và Ta sẽ là vinh quang ngự giữa thành." 6 "Hãy mau mau trốn khỏi đất phương bắc! đó là lời CHÚA; Nơi Ta đã rải các con ra theo gió bốn phương trời," đó là lời CHÚA; 7 "Các con đang sống tại Ba-by-lôn, Hãy mau trốn về Si-ôn!" 8 Sau khi Đấng Vinh Quang sai tôi, CHÚA Vạn Quân phán về các dân tộc cướp bóc các ông bà: "Ai đụng đến các ngươi, Tức là đụng đến con ngươi mắt Ta. 9 Này, Ta sẽ phất tay chống lại chúng, Thì chúng sẽ bị tôi mọi mình cướp bóc." Bấy giờ, các ông bà sẽ biết rằng CHÚA Vạn Quân đã sai tôi. 10 CHÚA phán: "Hỡi Si-ôn, con gái Ta, Hãy reo mừng hớn hở! Vì này, Ta đến ngự giữa các con." 11 Ngày ấy, nhiều dân tộc sẽ kết hợp với CHÚA."Chúng sẽ là dân Ta, và Ta sẽ ngự giữa các con." Và các ông bà sẽ biết rằng CHÚA Vạn Quân đã sai tôi đến với các ông bà. 12 CHÚA sẽ nhận Giu-đa làm gia nghiệp của Ngài trong xứ thánh, và Ngài sẽ lại chọn thành Giê-ru-sa-lem. 13 Này! Toàn thể nhân loại, hãy yên lặng trước mặt CHÚA! Vì Ngài chuẩn bị hành động trong nơi ngự thánh của Ngài.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn