VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | A-ghê | Xa-cha-ri 11 | Xa-cha-ri 12 | Xa-cha-ri 13 | Ma-la-chi

Xa-cha-ri 12:10a

12 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

10 Ta sẽ đổ thần của ơn phước và của sự nài xin ra trên nhà Đa-vít, và trên dân cư Giê-ru-sa-lem; chúng nó sẽ nhìn xem ta là Đấng chúng nó đã đâm; và chúng nó sẽ thương khóc, như là thương khóc con trai một, sẽ ở trong sự cay đắng, như khi người ta ở trong sự cay đắng vì cớ con đầu lòng.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn