VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | A-ghê | Xa-cha-ri 1 | Xa-cha-ri 2 | Xa-cha-ri 3 | Ma-la-chi

Xa-cha-ri 2:13

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

13 Mọi xác thịt khá nín lặng trước mặt Đức Giê-hô-va; vì Ngài đã thức dậy từ nơi ngự thánh của Ngài.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn