VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | A-ghê | Xa-cha-ri 1 | Xa-cha-ri 2 | Xa-cha-ri 3 | Ma-la-chi

Xa-cha-ri 2:8

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

8 Vì Đức Giê-hô-va vạn quân phán rằng: Sau sự vinh hiển, rồi Ngài sai ta đến cùng các nước cướp bóc các ngươi; vì ai đụng đến các ngươi tức là đụng đến con ngươi mắt Ngài.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn