VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | A-ghê | Xa-cha-ri 3 | Xa-cha-ri 4 | Xa-cha-ri 5 | Ma-la-chi

Xa-cha-ri 4:10

4 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

10 Vì ai là kẻ khinh dể ngày của những điều nhỏ mọn? Bảy con mắt Đức Giê-hô-va trải đi qua lại khắp đất, sẽ vui mà xem thấy dây chuẩn mực ở trong tay Xô-rô-ba-bên.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn