VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Ha-gai | Xa-cha-ri 3 | Xa-cha-ri 4 | Xa-cha-ri 5 | Ma-la-chi

Xa-cha-ri 4

4 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Vị thiên sứ nói chuyện với tôi trước đây trở lại đánh thức tôi như đánh thức một người đang ngủ. 2 Thiên sứ hỏi tôi: "Ngươi thấy gì?" Tôi thưa: "Tôi thấy một chân đèn toàn bằng vàng, trên đỉnh có một phao dầu. Chung quanh phao có bảy đèn, mỗi đèn có bảy tim. 3 Có hai cây ô-liu, một cây bên phải, và một cây bên trái phao dầu. 4 Tôi hỏi thiên sứ đang nói chuyện với tôi: "Thưa Chúa, những điều này có nghĩa gì?’" 5 Thiên sứ đang nói chuyện với tôi đáp: "Ngươi không hiểu những điều này có nghĩa gì sao?" Tôi thưa: "Thưa Chúa, tôi không hiểu." 6 Thiên sứ đáp: "Đây là lời CHÚA truyền cho Xô-rô-ba-bên: Chẳng phải bởi quyền thế, cũng chẳng phải bởi năng lực, Nhưng bởi Thần Ta, CHÚA Vạn Quân phán. 7 Ngươi là ai, hỡi núi lớn kia? Trước mặt Xô-rô-ba-bên, ngươi sẽ nên đồng bằng! Người sẽ khiêng tảng đá ban đầu ra Giữa tiếng reo hò: Phước quá! Phước quá!" 8 CHÚA phán với tôi: 9 "Tay của Xô-rô-ba-bên đặt nền móng cho đền thờ này, Chính tay người sẽ hoàn thành công tác." Bấy giờ ông bà sẽ biết rằng chính CHÚA Vạn Quân đã sai tôi đến với ông bà. 10 "Có ai khinh dể ngày khởi đầu với thành quả nhỏ nhoi như thế này không? Những người đó sẽ vui mừng khi thấy tảng đá quan trọng này trong tay Xô-rô-ba-bên." "Bảy đèn này là mắt của CHÚA soi xét khắp đất." 11 Tôi hỏi thiên sứ: "Hai cây ô-liu này bên phải và bên trái chân đèn có nghĩa gì?" 12 Tôi hỏi tiếp lần thứ nhì: "Còn hai nhánh ô-liu đổ dầu vàng ánh vào phao đèn qua hai ống dẫn bằng vàng có nghĩa gì?" 13 Thiên sứ hỏi tôi: "Ngươi không biết những điều ấy có nghĩa gì sao?" Tôi thưa: "Thưa Chúa, tôi không biết." 14 Thiên sứ giải thích: "Đấy là hai vị được xức dầu để phục vụ Chúa của cả thế gian."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn