VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Ha-gai | Xa-cha-ri 4 | Xa-cha-ri 5 | Xa-cha-ri 6 | Ma-la-chi

Xa-cha-ri 5

5 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Tôi lại ngước mắt lên nhìn, và kìa, một cuộn da đang bay! 2 Thiên sứ hỏi tôi: "Ngươi thấy gì?" Tôi thưa: "Tôi thấy một cuộn da đang bay, dài độ 9m và rộng khoảng 4m rưỡi." 3 Thiên sứ giải thích: "Cuộn da đó chứa lời nguyền rủa bay ra khắp đất, vì mọi người phạm tội trộm cắp như đã cấm trong cuộn da lại được thả tự do, và mọi người thề dối như đã cấm trong cuộn da cũng được thả tự do." 4 CHÚA Vạn Quân phán: "Ta sai lời nguyền rủa bay ra, Nó sẽ bay vào nhà kẻ trộm, Vào nhà kẻ nhân danh Ta mà thề dối; Nó sẽ ở trong nhà chúng, Hủy phá tan tành, cả gỗ lẫn đá." 5 Thiên sứ nói chuyện với tôi đến bảo tôi: "Hãy ngước mắt lên nhìn xem vật gì đang tiến đến." 6 Tôi hỏi: "Thưa ngài, vật gì đó?" Thiên sứ đáp: "Vật đang tiến gần đó là một cái thúng." Thiên sứ nói tiếp: "Đó là tội ác của dân chúng khắp cả đất." 7 Kìa, nắp chì giở tung lên, có một người đàn bà ngồi trong thúng. 8 Thiên sứ nói: "Đây là sự gian ác." Thiên sứ đẩy mụ ta vào trong thúng rồi ấn mạnh nắp chì xuống, đậy miệng thúng lại. 9 Tôi ngước mắt lên nhìn, và thấy hai phụ nữ bay đến, cánh giương ra trong gió, cánh họ giống như cánh hạc. Họ nhấc bổng thúng lên không trung. 10 Tôi hỏi thiên sứ đang nói chuyện với tôi: "Họ đem thúng đi đâu vậy?" 11 Thiên sứ đáp: "Đem sang Ba-by-lôn, để xây cho nó một cái miếu. Khi xây xong, họ sẽ đặt chúng trên một cái bệ trong miếu."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn