VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | A-ghê | Xa-cha-ri 3 | Xa-cha-ri 4 | Xa-cha-ri 5 | Ma-la-chi

Xa-cha-ri 4:6

4 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

6 Người đáp lại rằng: Đây là lời của Đức Giê-hô-va phán cho Xô-rô-ba-bên rằng: Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn