VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-thi-ơ | Mác 10 | Mác 11 | Mác 12 | Lu-ca

Mác 11:18

11 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

18 Các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo nghe mấy lời, bèn kiếm cách diệt Ngài; vì họ sợ Ngài, tại cả đoàn dân cảm động sự dạy dỗ của Ngài lắm.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn