VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-thi-ơ | Mác 5 | Mác 6 | Mác 7 | Lu-ca

Mác 6:48

6 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

48 Ngài thấy môn đồ chèo khó nhọc lắm, vì gió ngược. Lối canh tư đêm ấy, Ngài đi bộ trên biển mà đến cùng môn đồ; và muốn đi trước.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn