VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-thi-ơ | Mác 5 | Mác 6 | Mác 7 | Lu-ca

Mác 6

6 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Đức Giê-su rời khỏi nơi đó trở về quê hương, các môn đệ cùng theo Ngài. 2 Đến ngày Sa-bát, Ngài bắt đầu giảng dạy trong hội đường, nhiều người nghe Ngài giảng thì sững sờ hỏi: "Nhờ đâu ông này được như vậy? Sao ông ấy sáng suốt đến thế? Sao ông ấy có thể làm được những phép lạ như vậy? 3 Ông này chẳng phải là người thợ mộc, con trai bà Ma-ri, anh em với Gia-cơ, Giô-sép, Giu-đa và Si-môn sao? Các em ông ấy chẳng ở giữa vòng chúng ta đây sao?" Vì thế họ bực tức với Ngài. 4 Đức Giê-su bảo họ: "Có tiên tri nào được tôn trọng tại quê hương, giữa vòng bà con, và nhà mình đâu!" 5 Tại đó Ngài không thể làm được việc quyền năng nào, ngoại trừ đặt tay chữa lành một vài người bệnh. 6 Chúa ngạc nhiên vì lòng không tin của họ. Công Tác Của Mười Hai Sứ Đồ (Mat 10:5-15; Lu 9:1-6) Đức Giê-su đi khắp các làng quanh đó giảng dạy. 7 Ngài gọi mười hai môn đệ đến, sai họ đi từng toán hai người và ban cho họ quyền uy trên các tà linh. 8 Ngài truyền bảo họ đừng mang gì theo khi đi đường, ngoại trừ một cây gậy; không lương thực, không túi xách, không một đồng xu giắt lưng, nhưng chỉ mang dép 9 và đừng mặc hai áo choàng. 10 Ngài dặn: "Hễ nhà nào các con vào hãy cứ ở đó cho đến khi ra đi. 11 Nơi nào không tiếp hoặc không chịu nghe lời các con, hãy ra khỏi chỗ đó, phủi bụi nơi chân mình để làm bằng chứng cảnh cáo họ." 12 Các môn đệ lên đường, truyền giảng Phúc Âm để người ta hối cải. 13 Họ đuổi nhiều quỷ, xức dầu và chữa lành nhiều người bệnh. 14 Vua Hê-rốt nghe đồn về Đức Giê-su vì danh tiếng Ngài đồn ra khắp nơi. Một số người nói: "Giăng chết rồi mà nay sống lại, nên mới làm được những phép lạ ấy." 15 Một số khác bảo: "Đấy là Ê-li," một số khác nữa nói: "Đây là một tiên tri cũng như các tiên tri của Chúa." 16 Nhưng khi nghe vậy, vua Hê-rốt bảo rằng: "Đây chính là Giăng mà ta đã truyền chém, nay sống lại." 17 Số là vua Hê-rốt đã sai bắt Giăng xiềng vào ngục, vì cớ Hê-rô-đia, vợ của Phi-líp, em vua và vua đã cưới nàng. 18 Vì Giăng đã can vua không nên lấy Hê-rô-đia, vợ Phi-líp, em mình, một việc làm trái luật. 19 Nên bà Hê-rô-đia căm giận muốn giết Giăng nhưng không làm gì được. 20 Vì vua Hê-rốt sợ Giăng, biết ông là người chánh trực và thánh thiện, nên tìm cách bảo vệ ông. Vua rất thích nghe lời Giăng, dù mỗi khi nghe, Vua thường bối rối. 21 Thời cơ đã đến: Nhân lễ sinh nhật, vua Hê-rốt mở tiệc thết triều thần, bá quan văn võ và các thân hào, nhân sĩ miền Ga-li-lê. 22 Con gái bà Hê-rô-đia vào trình diễn một vũ khúc làm vua Hê-rốt và các khách dự tiệc say mê, nên vua bảo nàng rằng: "Con muốn gì, cứ xin trẫm sẽ ban cho." 23 Vua lại còn thề: "Con xin gì trẫm cũng ban, dù cả nửa giang san cũng được." 24 Cô gái liền ra hỏi mẹ: "Con nên xin gì đây?" Mẹ cô bảo: "Cái đầu của Giăng Báp-tít." 25 Cô gái vội vã trở vào, tâu với vua: "Xin bệ hạ cái đầu của Giăng Báp-tít để trên mâm." 26 Vua rất buồn, nhưng đã lỡ thề trước mặt quan khách nên không thể từ chối. 27 Vua liền sai một đao phủ, truyền đem đầu Giăng đến. Người ấy vào ngục chém đầu Giăng, 28 rồi để đầu trên mâm mà đem cho cô gái, và cô gái trao lại cho mẹ. 29 Hay tin ấy, các môn đệ của Giăng đến lấy thi thể người về chôn cất. 30 Các sứ đồ nhóm họp cùng Đức Giê-su và tường trình cho Ngài mọi điều họ đã thực hiện và dạy. 31 Ngài bảo họ rằng: "Các con hãy lui vào nơi thanh vắng để nghỉ ngơi một chút." Vì kẻ đi người lại đông đúc, đến nỗi họ không có thì giờ ăn uống. 32 Ngài và các môn đệ lên thuyền đi đến một nơi thanh vắng. 33 Nhiều người thấy vậy thì nhận biết nên từ các thành thị kéo nhau chạy bộ tới trước. 34 Vừa ra khỏi thuyền, Ngài thấy đoàn dân đông đúc thì động lòng thương xót, vì họ như chiên không có người chăn. Ngài bắt đầu dạy họ nhiều điều. 35 Trời đã xế chiều, các môn đệ đến thưa với Ngài rằng: "Đây là nơi vắng vẻ và đã gần tối, 36 xin Thầy cho dân chúng về để họ vào các làng xóm quanh đây mua gì để ăn." 37 Nhưng Ngài đáp: "Chính các con hãy cho họ ăn." Môn đệ thưa: "Chúng con phải đi mua đến hai trăm đồng đê-na-ri bánh cho họ ăn sao?" 38 Ngài bảo: "Các con đi xem thử ở đây có bao nhiêu bánh?" Khi đã xem xét xong, họ thưa: "Có năm ổ bánh và hai con cá." 39 Ngài truyền cho các môn đệ bảo dân chúng ngồi thành từng nhóm trên cỏ xanh. 40 Họ ngồi xuống từng nhóm, nhóm thì một trăm, nhóm thì năm mươi. 41 Đức Giê-su cầm năm ổ bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, cảm tạ Đức Chúa Trời rồi bẻ ra đưa cho các môn đệ để phân phát cho dân chúng, Ngài cũng chia hai con cá cho mọi người. 42 Ai nấy đều ăn no nê. 43 Bánh và cá còn thừa đựng đầy mười hai giỏ. 44 Trong số người ăn có khoảng năm ngàn người đàn ông. 45 Đức Giê-su liền truyền cho các môn đệ lên thuyền, qua phía thành Bết-sai-đa trước, rồi Ngài giải tán dân chúng. 46 Khi họ đã ra về, Ngài lên núi cầu nguyện. 47 Tối đến, thuyền ra giữa biển, còn một mình Ngài trên bờ. 48 Ngài thấy các môn đệ chèo chống vất vả vì ngược gió. Khoảng bốn giờ sáng đêm ấy Ngài đi bộ trên mặt biển mà đến cùng họ và định vượt qua họ. 49 Các môn đệ thấy Ngài đi trên mặt biển thì tưởng là ma nên kêu la thất thanh, 50 vì ai nấy đều trông thấy và hoảng sợ. Nhưng Ngài liền bảo họ: "Hãy yên tâm, Thầy đây, đừng sợ!" 51 Ngài vừa bước lên thuyền với họ thì gió lặng yên. Mọi người đều kinh ngạc, 52 vì họ vẫn không hiểu phép lạ hóa bánh và lòng họ còn cứng cỏi. 53 Qua bờ bên kia, Đức Giê-su và các môn đệ cặp bến Ghê-nI-sa-rết. 54 Vừa ra khỏi thuyền, dân chúng đã nhận biết Ngài. 55 Họ chạy ngược xuôi khắp vùng, hễ nghe Ngài ở đâu thì khiêng những người bệnh nằm trên giường đến đó. 56 Bất cứ nơi nào Ngài đến, dù làng mạc, thành phố hay thôn quê, người ta đều đem người bệnh lại các khu họp chợ và nài xin Ngài cho họ chỉ sờ vào gấu áo Ngài. Bao nhiêu người sờ đến Ngài, đều được lành cả.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn