VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 15 | Lu-ca 16 | Lu-ca 17 | Giăng

Lu-ca 16:10

16 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

10 Ai trung tín trong việc rất nhỏ, cũng trung tín trong việc lớn; ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ, cũng bất nghĩa trong việc lớn.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn