VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 15 | Lu-ca 16 | Lu-ca 17 | Giăng

Lu-ca 16:10-11

16 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

10 Ai trung tín trong việc rất nhỏ, cũng trung tín trong việc lớn; ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ, cũng bất nghĩa trong việc lớn. 11 Vậy nếu các ngươi không trung tín về của bất nghĩa, có ai đem của thật giao cho các ngươi?

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn