VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 15 | Lu-ca 16 | Lu-ca 17 | Giăng

Lu-ca 16:15

16 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

15 Ngài phán cùng họ rằng: Các ngươi làm bộ công bình qua mặt người ta, song Đức Chúa Trời biết lòng các ngươi; vì sự người ta tôn trọng là gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn