VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 18 | Lu-ca 19 | Lu-ca 20 | Giăng

Lu-ca 19:40

19 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

40 Ngài đáp rằng: Ta phán cùng các ngươi, nếu họ nín lặng thì đá sẽ kêu lên.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn