VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 18 | Lu-ca 19 | Lu-ca 20 | Giăng

Lu-ca 19:41

19 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

41 Khi Đức Chúa Jêsus gần đến thành, thấy thì khóc về thành, và phán rằng:

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn